<td id="jz18k"><center id="jz18k"></center></td>
 • <output id="jz18k"></output>
  <p id="jz18k"></p>

  <pre id="jz18k"><ruby id="jz18k"><menu id="jz18k"></menu></ruby></pre>

 • <object id="jz18k"><strong id="jz18k"><address id="jz18k"></address></strong></object>
    <td id="jz18k"><del id="jz18k"></del></td><track id="jz18k"><strike id="jz18k"></strike></track>

    Changzhou Fuyi Drying Equipment Co., Ltd.

    content: No. 212 Huaxing Road,Jintan Development Zone,Changzhou,Jiangsu,China
    zip: 213011
    ?i?n tho?i: 0086-519-80181222
    Fax: 0086-519-80181222
    ?i?n tho?i di ??ng: 0086-18706143009
    Skype:syhjtyz
    E-mail: fy@fuyigz.com; steven@fuyigranulation.com
    Liên h? khác 0086-18706143009
    Ng??i liên h?: STEVEN

    T?o h?t Máy & Nhà s?n xu?t máy s?y c?ng nghi?p ? Trung Qu?c

    Công ty TNHH Thi?t b? s?y Changzhou Fuyi là m?t doanh nghi?p chuyên nghi?p trong vi?c phát tri?n và s?n xu?t các lo?i máy t?o h?t, máy tái ch? h?t nh?a, máy nghi?n h?t, máy t?o h?t phân bón NPK, máy t?o h?t s?y khô, con l?n nén, máy liên h?p nén và t?o h?t, máy ?ùn con l?n ?ôi, máy ?óng bánh th?ch cao, máy ?óng bánh, máy t?o h?t carbon ?en, máy t?o h?t than chì, máy s?y công nghi?p s? d?ng flash. V?i vi?c ti?p thu công ngh? t?o h?t và s?y khô tiên ti?n trong và ngoài n??c, chúng tôi ?ã nâng cao công ngh? máy s?y ?èn flash quay và máy t?o h?t khô. Hi?n nay công ty chúng tôi ?ang n? l?c t?p trung vào s?n xu?t các s?n ph?m ?a d?ng v? ch?ng lo?i v?i các lo?i máy nh?: máy t?o h?t khô, máy s?y b?ng flash quay, túi xung l?c có h? tr? ch?c n?ng thu gom b?i, máy s?y phun, máy s?y vành ?ai, máy s?y công su?t l?n hi?u qu? cao, lò ??t ?a n?ng công su?t cao, lò ??t khí nóng lo?i ?ng than nung, ?ây c?ng là nh?ng s?n ph?m ch? l?c c?a chúng tôi và các công ngh? m?i c?a chúng tôi c?ng ?ã ???c áp d?ng r?ng rãi trong các quá trình x? lý t?o và s?y khô h?t trong các ch? ph?m hóa h?c, d??c ph?m, hóa ch?t nông nghi?p và công nghi?p th?c ph?m. V?i công ngh? tiên ti?n, quy trình h?p lý, hi?u su?t cao và d?ch v? hoàn h?o, nh?ng s?n ph?m c?a chúng tôi ???c ph? bi?n ??n v?i khách hàng trong và ngoài n??c. H?n n?a, khi thi?t k? các s?n ph?m này chúng tôi ?ã t?p trung chú ý h?n vào v?n ?? ti?t ki?m n?ng l??ng, b?o v? môi tr??ng, c?ng nh? gi?m t?i ?a c??ng ?? lao ??ng. Và nh? v?y, v?i vi?c ti?p c?n nh?ng công ngh? m?i ???c khám phá này ?ã giúp nâng cao hi?u qu? làm vi?c c?a khách hàng và góp ph?n gi?m chi phí c?a h?.

    Công ty TNHH Thi?t b? s?y Changzhou Fuyi t?a l?c t?i Khu công nghi?p Zencun thu?c th? tr?n Yaoguan v?i giao thông thu?n ti?n. D?a trên h? th?ng qu?n lý hi?u qu?, n?n t?ng v? công ngh? v?ng ch?c, thi?t b? s?n xu?t tiên ti?n, quy trình ki?m tra s?n ph?m hoàn h?o c?ng nh? tính chuyên nghi?p và nghiêm túc trong công vi?c, công ty c?a chúng tôi s? cung c?p cho khách hàng nh?ng s?n ph?m ?a d?ng v?i các d?ch v? chuyên nghi?p nh?t. Chính vì v?y, m?i ?? xu?t hay yêu c?u ??c bi?t c?a khách hàng s? góp ph?n xây d?ng k? ho?ch phát tri?n c?a công ty và m?i m?c tiêu ?ó s? là ??nh h??ng cho ch?t l??ng d?ch v? c?a chúng tôi. Chính sách v? ch?t l??ng ?? ra trong công ty chúng tôi ?ó là: ch?t l??ng và danh ti?ng th??ng hi?u s? luôn luôn là m?c tiêu su?t ??i c?a chúng tôi. Vì v?y, chúng tôi s? luôn luôn b?o ??m tôn tr?ng nh?ng cam k?t v? s? trung th?c, uy tín, ch?t l??ng và d?ch v? trong kinh doanh. Nh?ng s?n ph?m mà chúng tôi cung c?p cho khách hàng luôn là nh?ng s?n ph?m t?t nh?t, bên c?nh các d?ch v? ?a d?ng khác; L?i h?a c?a chúng tôi ??i v?i khách hàng là quan tr?ng h?n b?t c? ?i?u gì khác.

    国产精品99久久久久久人韩国_狠狠躁18三区二区一区_中文字幕丰满子伦无码专区_特级西西人体444WWw高清大胆